Propietat de la pàgina web i el seu contingut.

After Worldwide S.L. (d’ara en endavant After), amb CIF B – 64.457.427, domiciliada a Barcelona (08029), carrer Morals núm. 40 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 39.347, foli 21, fulla número B – 341.752, informa els Usuaris de la pàgina web http://www.after.green, de la qual és titular, de les Condicions d’Accés i Ús d’aquesta.

L’accés i utilització a http://www.after.green, així com a qualsevol pàgina web titularitat d’After suposa l’acceptació plena i sense reserves per part de l’Usuari de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, vigents a cada moment que l’Usuari accedeixi a qualsevol de les citades pàgines web. Aquestes Condicions Generals per tant regulen l’accés i ús dels llocs web que After posa gratuïtament a la disposició dels Usuaris d’Internet. La utilització de determinats serveis oferts en algun dels llocs web de After es poden regir a més per condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

Quan l’usuari accedeix als llocs web d’After confirma haver llegit el present Avís Legal. Els llocs web d’After estan destinats a Usuaris majors de 16 anys. L’objecte dels llocs web d’After és el de donar a conèixer als Usuaris la informació i serveis oferts per After, podent-se modificar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, la presentació la configuració dels seus web o el seu contingut, que en qualsevol cas s’adverteix que han estat inclosos a mer títol informatiu, per la qual cosa poden resultar insuficients per a prendre decisions o assumir posicions en un cas concret. After no garanteix que els continguts de les seves Pàgines siguin aptes o disponibles fora d’Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de les Pàgines d’After siguin considerats il·legals en països diferents a Espanya, queda prohibit l’accés a aquests.

Copyright.

Els llocs web d’After es regeixen per les lleis espanyoles i estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

Els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre tota la informació continguda en llocs web d’After, entre altres, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signe identificatius, així com els seus codis font, estructura de navegació, bases de dades, i tots els elements en ells continguts, són titularitat d’After excepte aquells continguts que pertanyen a tercers al qual l’Usuari pot accedir a través d’enllaços.

En cap cas l’accés i ús a les Pàgines web d’After per part dels Usuaris es podrà considerar com que es concedeix llicència d’ús, o dret a cap actiu d’After o els seus autors legítims, per la qual cosa no implicarà una cessió, ni transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial.

Correspon a After l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels continguts dels seus llocs web en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Queda prohibida tota reproducció, còpia, distribució transformació, publicació i qualsevol altra activitat que pugui realitzar-se amb la informació continguda en les pàgines web d’After, així com amb el seu disseny i la selecció i model de presentació dels materials incloses en elles, per a qualsevol fi i mig utilitzat, sense l’autorització expressa d’After o l’autor legítim.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en les pàgines web d’After, la seva modificació o supressió de dades, així com la lesió dels Drets de Propietat Intel·lectual o Industrial d’After donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Exoneració de responsabilidad.

Tots els Usuaris d’aquests llocs web ho fan sota el seu propi risc, i en accedir a ells accepten utilitzar-lo segons les lleis i usos de trànsit i hauran de respondre davant After o altres empreses, per qualsevol mal que pugui haver estat produït com a resultat d’un incompliment d’aquestes obligacions.

Tant l’accés als llocs web d’ After com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. After no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se de l’accés o ús d’aquesta informació.

After no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que puguin produir-se ni de qualsevol mal o perjudici que pugui causar-se al sistema informàtic de l’Usuari, els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix a conseqüència de l’accés a les Pàgines web d’After o de l’ús d’informació o aplicacions en elles contingudes.

After no assumeix responsabilitat alguna derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en els seus llocs web o que terceres parts hagin inclòs en els enllaços. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre After i el propietari de la pàgina Web a la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis allí oferts. Així mateix After no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’Usuari derivat de l’accés a aquests enllaços de tercers.

Format i canvis en l’avís legal

After no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d’informació o serveis continguts en les seves Pàgines web, que podran actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís respectant en qualsevol cas les previsions legals d’informació.

After es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a les seves Pàgines web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de les Pàgines, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització d’aquestes, i de les Condicions Generals d’Accés i Ús.

Protecció de dades.

After com a titular dels seus llocs web, informa els Usuaris dels mateixos que és el responsable dels tractaments que es realitzin mitjançant els seus llocs web, tret que expressament s’informi d’altres condicions en un tractament concret. De conformitat amb el que s’estableix en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, After respecta la privacitat dels Usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Les dades personals dels Usuaris dels llocs web d’After, només s’obtindran per a ser tractats quan siguin adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites, consentides i/o legítimes per a les quals s’hagin recaptat. Quan es recaptin dades personals a través dels llocs webs d’After, s’informarà prèviament l’Usuari de manera clara i inequívoca de les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades.

L’Usuari haurà de visitar la Política de Privacitat d’After on trobarà informació detallada respecte la protecció de dades.

Legislació aplicable.

Totes les qüestions relatives a les pàgines web d’After es regiran per la legislació espanyola.

After i els Usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Tota la informació que es rebi en les Pàgines web d’After es considerarà cedida a After a títol gratuït.

A l’efecte de presentació de qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, es podrà realitzar a través de l’apartat de contacte del web https://www.after.green